Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Abertillery Youth Drama and Music/Drama a Cherddoriaeth Ieuenctid Abertyleri

Abertillery Youth Drama and Music/Drama a Cherddoriaeth Ieuenctid Abertyleri

Abertillery Youth Drama and Music Society were founded in 1985 by Dawn Price and Alison Davies. Currently the society boasts over 100 members between the ages of 4 and 25.
 
In 2011 the society divided into two sections: a Senior Section (16-25) and a Junior Section (8-16).
 
In October 2013 AYDMS opened up its very first Primary Section taking children between the ages of 4 and 8. The children took the stage for the very time in our 2013 Christmas Crackers Concert!
 
We also operate a transition stage for children between the ages of 13 and 15 who choose to be in both sections of the society to gain experience and confidence before joining the Senior Section entirely.
 
We have won NODA's Award for Best Youth Production for our performances of Little Shop of Horrors (2011) and Brenda Bly: Teen Detective (2012).

To join AYDMS you must be between the ages of 4 and 25.

 Children 4 - 8 will join our Primary Section, 9 - 14 will join our Junior Section and 16 + will join the Seniors. All sections currently have a waiting list, however you can join that waiting list by emailing aydms@outlook.com with your Name, Child's Name, Child's Age and a Contact Number. 

If you are 16 years or older there is an audition process to join. You will be required to sing the required audition piece and learn the specified monologue    (See below). We would like to stress that we do not expect children to worry about the audition as we often accept children who excel in one particular area. We do request however that you attempt all aspects of the audition process.

To attend an audition you must complete the form below and send toaydms@outlook.com. AUDITION DATES ARE ONLY RELEASED ONCE A YEAR - THE NEXT AUDITIONS WILL BE MARCH 2014 (All details will be sent to you in response to your email). All abilities are welcome. Please try to portray the song as best as possible, it's Musical Theatre after all :). Good Luck!

Contact Dawn Price/Alison Davies at aydms@outlook.com for more information.

/

Sefydlwyd Cymdeithas Drama a Cherddoriaeth Abertyleri (AYDMS) yn 1985 gan Dawn Price ac Alison Davies. Ar hyn o bryd mae gan y gymdeithas dros 100 aelod rhwng 4 a 25 oed.

Yn 2011 rhannodd y gymdeithas yn ddwy adran: Adran Hŷn (16-25) ac Adran Iau (8-16).

Ym mis Hydref 2013 agorodd AYDMS ei Adran Gynradd gyntaf erioed ar gyfer plant rhwng 4 ac 8 oed. Aeth y plant i'r llwyfan am y tro cyntaf erioed yng Nghyngerdd Cracer Nadolig 2013!

Rydym hefyd yn gweithredu cam trosiant ar gyfer plant rhwng 13 a 15 oed sy'n dewis bod yn nwy adran y gymdiethas i gael profiad a hyder cyn ymuno'n llwyr â'r Adran Iau.

Rydym wedi ennill Gwobr NODA am Gynhyrchiad Ieuenctid Gorau ar gyfer ein perfformiadau o Little Shop of Horrors (2011) a Brenda Bly: Teen Detective (2012).

I ymuno â AYDMS mae'n rhaid i chi fod rhwng 4 a 25 oed.

Bydd plant 4-8 oed yn ymuno â'n Hdran Gynradd, 9-14 yn ymuno â'n Hadran Iau a 16+ yn ymuno â'r Adran Hŷn. Mae rhestr aros ar gyfer pob adran ar hyn o bryd fodd bynnag gallwch ymuno â'r rhestr aros drwy anfon e-bost at aydms@outlook.com gyda'ch Enw, Enw eich Plentyn, Oedran eich Plentyn a Rhif Cyswllt.

Mae proses glyweliad i ymuno os ydych yn 16 oed neu fwy. Bydd angen i chi ganu'r darn clyweliad gofynnol a dysgu'r monolog a nodir (Gweler islaw). Hoffem bwysleisio nad ydym yn disgwyl i blant bryderu am y clyweliad gan ein bod yn aml yn derbyn plant sy'n rhagori mewn un maes neilltuol. Fodd bynnag gofynnwn eich bod yn rhoi cynnig ar bob agwedd o'r broses glyweliad.

I fynychu clyweliad mae'n rhaid i chi lenwi'r ffurflen islaw a'i hanfon at aydms@outlook.com. DIM OND UNWAITH Y FLWYDDYN Y CYHOEDDIR DYDDIADAU CLYWELIAD. (Anfonir yr holl fanylion atoch mewn ymateb i'ch e-bost). Croeso i bob gallu. Gofynnir i chi geisio portreadu'r gân gystal ag y medrwch, Theatr Gerdd yw hi wedi'r cyfan:). Pob lwc!

Cyswllt Dawn Price/Alison Davies yn aydms@outlook.com i gael mwy o wybodaeth.

Contact Details

Contact Address:
Ebenezer Chapel/Capel Ebenezer
Park Place
Abertillery/Abertyleri
NP13 1ED
Phone Number:
Dawn Price/ Alison Davies
Email Address:
[javascript protected email address]

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.