Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Business Resource Centre/Canolfan Adnoddau Busnes

Business Resource Centre-Blaenau Gwent County Borough Council’s Regeneration Division proudly offers a training centre that is committed to delivering services that concentrate on the up-skilling of the local community including new and established employers.


As a training organisation we offer recognised qualifications and services in line with quality standards and are committed to Investors in People (IIP).  The services are available under government-funded programmes and private training packages.

Traineeship- Engagement phaseProvision for young people


16 –18yr who are unsure of their


chosen training routeway. A generic, motivational, taster programme is  designed to support soft, key skill development., essential skills below Entry 3.


Progression onto Traineeship L1or FE provision. Length of provision 1 – 26 weeks

Traineeship Level 1 provisionThis provision is for focused learners 16 –18yrs and is attached to a recognised QCF qualification at L1.Learner must be Entry 3 to progress to this provision, the Length of provision based on individual learner need.

Young Recruit  -This provision is designed to support employers fund the employment of young people. It supports a £50 allowance towards wages for a period of 12 months, allowing young people to be recruited. This provision is aligned and supported by the apprenticeship programme, which funds the training element.

Bridges to EmploymentAligned to an employment opportunity. This is a Level 2 provision with clear eligibility criteria. Welsh Bacc completion at L1 or equivalent.


Can be funded via WBL for several weeks but then must be supported by employer payments. This would then link into the Apprenticeship model.


Steps to Employment


Work FocusedThis opportunity is designed to support training and QCF qualification training at Level 1 and 2.


Programme is learner led and can last several months
Routeway to WorkThis provision supports the same cohort of eligible customers as Steps to Employment.


This provision is short sharp training usually for a period of 2 weeks and is aligned to an organisation or business requirement. It requires a guaranteed interview and support short course delivery, softer skills, business requirements etc.

Flexible ApprenticesApprentices are employed individual who are working with companies to develop their skills, knowledge and qualifications. Apprenticeships are designed around a National Framework but that requires the completion of tech cert, essential skills and a QCF qualification at L2 or L3.


Flexible Apprentice requires the completion of the relevant QCF L2 or L3 qualification

Foundation Apprentices-As Flexible Apprenticeship but the Tech Cert and Essential Skills plus a QCF qualification are required.
Apprenticeship -As above but requires the Tech Cert, Essential Skills and QCF qualification at a higher level.

Flexible Support Fund -This is a provision designed to support Job Centre Plus customers with additional and employability skills.


18+yrs who have been claiming for 4 to 6 weeks and are deemed to require additional support to be job ready (amber clients).

Jobs Growth Wales16+ provision. This programme is designed to give an opportunity of ‘real’ work for up to 26 /
weeks for customers deemed to be job ready.

/
Business Resource Centre-Mae Adran Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn falch i gynnig canolfan hyfforddiant sy'n ymroddedig i ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gynyddu sgiliau y gymuned leol yn cynnwys cyflogwyr newydd a sefydledig. Fel sefydliad hyfforddiant rydym yn cynnig cymwysterau a gwasanaethau cydnabyddedig yn unol â safonau ansawdd ac yn ymroddedig i Fuddsoddwyr mewn Pobl Mae'r gwasanaethau ar gael dan raglenni a gyllidir gan y Llywodraeth a phecynnau hyfforddiant preifat.
.

Cyfleoedd Hyfforddi-YmgysylltuDarpariaeth ar gyfer pobl ifanc


16 –18 oed sy'n ansicr o'u

llwybr dewis. Cynlluniwyd rhaglen flasu cyffredinol a chymhellol ii gefnogi datblygu sgiliau meddal allweddol, sgiliau hanfodol dan Mynediad 3.


Dilyniant i ddarpariaeth Hyfforddiant L1 neu Addysg Bellach. Hyd y ddarpariaeth 1 – 26 wythnos

Darpariaeth Hyfforddiant Lefel 1Ffocws y ddarpariaeth hon yw dysgwyr 16-18 oed ac mae'n gysylltiedig â chymhwyster cydnabyddedig QCF ar L1. Mae'n rhaid i'r dysgwyr fod yn Mynediad 3 i'r ddarpariaeth yma, mae hyd y ddarpariaeth yn seiliedig ar anghenion dysgwyr unigol.

Recriwtiaid Ifanc - -Cynlluniwyd y ddarpariaeth hon i gefnogi cyflogwyr i gyllido cyflogaeth pobl ifanc. Mae'n cefnogi lwfans o £50 at gyflogau am gyfnod o 12 mis, gan alluogi recriwtio pobl ifanc. Mae'r darpariaeth hon yn gydnaws ac wedi ei chefnogi gan y rhaglen prentisiaeth, sy'n cyllido'r elfen hyfforddiant.

Pontydd i GyflogaethWedi'i gysylltu gyda chyfle cyflogaeth. Mae hon yn ddarpariaeth Lefel 2 gyda meini prwaf clir ar gyfer cymhwyster. Cwblhau Bac Cymru ar L1 neu debyg.


Gellir ei gyllido drwy ddysgu seiliedig ar waith am nifer o wythnosau ond mae'n rhaid iddo wedyn gael ei gefnogi gan daliadau cyflogwr. Byddai hyn wedyn yn cysylltu gyda'r model Prentisiaeth.


Camau i Gyflogaeth


Ffocws GwaithCynlluniwyd y cyfle hwn i gefnogi hyfforddiant a hyfforddiant cymwysterau QCF ar Lefel a a 2.


Caiff y rhaglen ei arwain gan ddysgwyr a gall barhau am nifer o fisoedd
Llwybr i WaithMae'r ddarpariaeth hon yn cefnogi'r un garfan o gwsmeriaid cymwys â Chamau i Gyflogaeth.


Mae'r ddarpariaeth yn hyfforddiant byr abachog fel arfer am gyfnod o 2 wythnos ac wedi'i gysylltu gydag anghenion sefydliad neu fusnes. Mae angen cyfweliad wedi ei warantu a chefnogi darpariaeth cyrsiau byr, sgiliau meddal, gofynioni busnes ac yn y blaen.

Prentisiaethau HyblygMae prentisiaid yn unigolion a gyflogir sy'n gweithio gyda chwmnïau i ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau. Cynlluniwyd prentisiaethau o amgylch Fframwaith Cenedlaethol sydd angen cwblhau tystysgrif dechnoleg, sgiliau hanfodol a chymhwyster QCF ar L2 neu L3.


Mae angen cwblhau cymhwyster perthnasol QCF L2 neu L3 ar gyfer Prentisiaeth Hyblyg

Prentisiaethau SylfaenFel Prentisiaethau Hyblyg ond mae angen y Dystysgrif Dechnegol a Sgiliau Hanfodol ynghyd â chymhwyster QCF.
Prentisiaeth -Fel uchod ond mae angen y Dystysgrif Dechnoleg, Sgiliau Hanfodol a chymhwyster QCF ar lefel uwch.

Cronfa Cefnogaeth Hyblyg -Cynlluniwyd y ddarpariaeth yma i gefnogi cwsmeriaid Canolfan Byd Gwaith gyda sgiliau ychwanegol a chyflogadwyedd.


18+oed a fu'n hawlio am 4 i 6 wythnos ac y bernir eu fod angen cefnogaeth ychwanegol i fod yn barod am swydd (cleientiaid oren).

Twf Swyddig Cymrudarpariaeth 16+. Cynlluniwyd y rhaglen i roi cyfle o waith 'go iawn' am hyd at 26 wythnos ar gyfer cwsmeriaid eu bod yn barod am swydd.

Contact Details

Contact Address:
Buisness Resource Centre/.Canolfan Adnoddau Busnes
Tredegar
NP22 3AA
Phone Number:
01495 356077
Email Address:
[javascript protected email address]

Opening Hours

Monday:
9am - 5pm
Tuesday:
9am - 5pm
Wednesday:
9am - 5pm
Thursday:
9am - 5pm
Friday:
9am - 4.30pm

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.