Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Hospice of the Valleys / Hosbis y Cymoedd

Hospice of the Valleys / Hosbis y Cymoedd

Hospice of the Valleys is THE Blaenau Gwent Hospice, caring for over 500 patients every year, with a team of specialist palliative care professionals dedicated to providing hospice care; taking care not only of people’s physical needs, but also providing for their emotional, spiritual and social needs; helping them to live as actively as possible after diagnosis to the end of their lives, however long that may be and the highest value is put on respect, choice and quality of life.

We have a range of different services and are able to offer intensive, coordinated home support for patients with complex needs who wish to stay in their own home, including specialist nurse advice which is available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. 

Our dedicated multi-disciplinary Hospice team includes a consultant in palliative medicine, 8 specialist palliative care nurses, specialist social workers, specialist physiotherapist, welfare rights officers, complementary therapists and a chaplain. Patients tell us that the Hospice of the Valleys is an invaluable source of compassion, support and advice at a difficult time in their life.

Hospice of the Valleys has a recognised and proud tradition of excellence in the care it provides, free of charge, to the people of the Borough and in 2012 we celebrated the charity's 21st Anniversary of providing this care in Blaenau Gwent.  In return, the community gives us the most outstanding support for which we are all extremely grateful. There can be no doubt that without this support the Hospice wouldn't be able to help so many.

/

Hosbis y Cymoedd yw YR Hosbis ar gyfer Blaenau Gwent, yn gofalu am dros 500 o gleifion bob blwyddyn, gyda thîm o weithwyr proffesiynol arbenigol mewn gofal lliniarol yn ymroddedig i ddarparu gofal hosbis; gan ofalu am anghenion emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol pobl yn ogystal â'u hanghenion corfforol; gan eu helpu i fyw mor egniol ag sydd modd ar ôl diagnosis tan ddiwedd eu bywydau, pa bynnag mor hir yw hynny a rhoddir y gwerth uchaf ar barch, dewis ac ansawdd bywyd.

Mae gennym ystod o wahanol wasanaethau a gallwn gynnig cefnogaeth cartref dwys ac wedi'i gydlynu ar gyfer cleifion gydag anghenion cymhleth sy'n dymuno aros yn eu cartref eu hunain, yn cynnwys cyngor gan nyrs arbenigol sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae ein tîm Hosbis aml-ddisgyblaeth ymroddedig yn cynnwys ymgynghorydd mewn meddygaeth liniarol, 8 nyrs arbenigol gofal lliniarol, gweithwyr cymdeithasol arbenigol, ffisiotherapydd arbenigol, swyddogion hawliau lles, therapyddion atodol a chaplan. Mae cleifion yn dweud wrthym fod Hosbis y Cymoedd yn ffynhonnell amhrisiadwy o drugaredd, cefnogaeth a chyngor ar gyfnod anodd yn eu bywydau.

Mae gan Hosbis y Cymoedd draddodiad cydnabyddedig a balch o ragoriaeth yn y gofal y mae'n ei ddarparu, yn rhad ac am ddim, i bobl y Fwrdeistref ac yn 2012 fe fuom yn dathlu 21ain pen-blwydd yr elusen yn darparu'r gofal hwn ym Mlaenau Gwent. Yn ei thro, mae'r gymuned yn rhoi cefnogaeth ragorol i ni ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny. Nid oes unrhyw amheuaeth na fyddai'r Hosbis yn emdru helpu cynifer o bobl heb y gefnogaeth yma.

Contact Details

Contact Address:
Park Gate Business Centre / Canolfan Busnes Park Gate
Morgan Street / Stryd Morgan
Tredegar
NP22 3ND
(National Office)
Phone Number:
01495 717277
Fax Number:
01495 724188
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.hospiceofthevalleys.com

Opening Hours

Monday:
9:00am - 5:00pm
Tuesday:
9:00am - 5:00pm
Wednesday:
9:00am - 5:00pm
Thursday:
9:00am - 5:00pm
Friday:
9:00am - 5:00pm
Saturday:
Closed
Sunday:
Closed

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.