Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Tai Calon Community Housing / Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Tai Calon Community Housing / Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Tai Calon Community Housing is the largest social housing landlord in Blaenau Gwent –  we have more than 6,100 homes across the three valleys – including 11 Supported Living Schemes.

Tai Calon was created in July, 2010, after tenants of Blaenau Gwent County Borough Council voted in favour of their homes being transferred to the new “not for profit” organisation.  We are also a community mutual … and tenants are at the heart of everything we do.

We have about 300 members of staff … from building trades to administrators and neighbourhood managers.  We are committed to creating as many job and work opportunities as possible.  We also aim to recruit locally as possibly.  We try to use firms and suppliers from the area, keeping as much of the income we generate within Blaenau Gwent for the benefit of everyone who lives and works in the county.  

We have a number of values which all staff are expected to adhere to:

Our Mission

                To deliver our promises, improving homes and lives

Our Vision

          We will deliver excellent homes and services to make our communities proud

Our Values

We will:

  • Be tenant focused
  • Listen and learn
  • Be excellent
  • Show respect
  • Be open

We are spending £111 million bringing our homes up to Welsh Housing Quality Standard (WHQS).  This was set by the Welsh Government and requires all social landlords, like us to improve our homes to what it has decided is an acceptable level by 2020. 

This means that in many homes we are replacing kitchens and bathrooms, as well as renewing roofs, electrical and heating systems. 

It is on target to be completed by the end of 2015 … and already six out of ten homes comply with WHQS.  

We are continually looking at ways to help and support tenants … and indeed the wider community.  We give advice and support on everything from managing your money, fuel poverty, job and training opportunities as well as career development.

We have our own radio show on BRfm 97.3fm every Wednesday from 10am.  Every Tuesday at the Market Hall Cinema in Brynmawr is Tai Calon Tuesday - tickets for all seats are £3.50.

/

Cartrefi Cymunedol Tai Calon yw'r landlord tai cymdeithasol mwyaf ym Mlaenau Gwent - mae gennym fwy na 6,100 o gartrefi ar draws y tri chwm - yn cynnwys 11 Cynllun Byw â Chymorth.

Cafodd Tai Calon ei greu ym mis Gorffennaf 2010 ar ôl i denantiaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent bleidleisio i drosglwyddo eu cartrefi i'r corff 'dim er elw' newydd. Rydym hefyd yn gymdeithas gydfuddiannol gymunedol ... ac mae tenantiaid wrth galon ein holl waith.

Mae gennym tua 300 aelod staff ... o grefftau adeiladu i weinyddwyr a rheolwyr cymdogaeth. Rydym yn ymroddedig i greu cynifer o gyfleoedd swydd a gwaith ag sy'n bosibl. Rydym hefyd yn anelu i recriwtio mor lleol ag sydd modd. Ceisiwn ddefnyddio cwmniau a chyflenwyr o'r ardal, gan gadw cymaint o'r incwm a gynhyrchwn o fewn Blaenau Gwent er budd pawb sy'n byw ac yn gweithio yn y sir.

Mae gennym nifer o werthoedd y disgwylir i'r holl staff gydymffurfio â nhw:

Ein Cenhadaeth

Cyflawni ein haddewidionn, gwella cartrefi a bywydau

Ein Gweledigaeth

Byddwn yn darparu cartrefi a gwasanaethau ardderchog i wneud ein cymunedau yn falch

Ein Gwerthoedd

Byddwn:

  • Â ffocws ar ein tenantiaid
  • Yn gwrando a dysgu
  • Yn rhagorol
  • Dangos parch
  • Bod yn agored

Rydym yn gwario £111 miliwn yn dod â'n cartrefi i Safon Ansawdd Tai Cymru. Cafodd hyn ei osod gan Lywodraeth Cymru ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i bob landlord cymdeithasol fel ni i wella ein cartrefi i'r hyn a benderfynodd sy'n lefel derbyniol erbyn 2020.

Mae hyn yn golygu ein bod yn gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi mewn llawer o gartrefi, yn ogystal ag adnewyddu toeau, systemau trydanol a gwresogi.

Mae ar y targed i gael ei gwblhau erbyn diwedd 2015 ... ac eisoes mae chwech allan o bob deg cartref yn cydymffurfio gyda'r Safonau.

Rydym bob amser yn edrych am ffyrdd i helpu a chefnogi tenantiaid ... ac yn wir y gymuned yn ehangach. Rhoddwn gyngor a chefnogaeth ar bopeth o drin eich arian, tlodi tanwydd, cyfleoedd swyddi a hyfforddiant yn ogystal â datblygu gyrfaoedd.

Mae gennym ein sioe radio ein hunain ar BRfm 97.3fm bob dydd Mercher o 10am. Mae Dydd Mawrth Tai Calon bob dydd Mawrth yn Sinema Neuadd y Farchnad - tocynnau pob sedd yn £3.50.

Contact Details

Contact Address:
Solis One,
Griffin Lane,
Rising Sun Industrial Estate, Blaina, / Stad Ddiwydiannol Rising Sun, Blaenau
Abertillery./ Abertyleri
NP13 3JW
(National Office)
Phone Number:
0300 303 1717
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.taicalon.org

Opening Hours

Monday:
9 am - 5 pm
Tuesday:
9 am - 5 pm
Wednesday:
9 am - 5 pm
Thursday:
9 am - 5 pm
Friday:
9 am - 5 pm
Saturday:
Out of hours, emergency service / Gwasanaeth argyfwng, tu allan i oriau
Sunday:
Out of hours, emergency service / Gwasanaeth argyfwng tu allan i oriau

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.