Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Tredegar Comprehensive School / Ysgol Gyfun Tredegar

Tredegar Comprehensive School / Ysgol Gyfun Tredegar

On behalf of the Governing Body, teachers and staff at Tredegar Community School it is our pleasure to extend a warm welcome to you all. This website will tell you a great deal about Tredegar Community School, how it is organised, what we offer and what we expect from our pupils. We hope that you find the information useful and helpful. We are a caring school which expects high standards of work, behaviour, attendance and good manners. Our main focus is to ensure that all pupils achieve their full potential under the guidance and care of staff.

The atmosphere within the school is warm and friendly. We have excellent facilities and offer a wide range of extra-curricular activities be they sporting, musical, cultural or leisure. These activities enrich a pupil’s experience and contribute to the learning process.  The teaching staff is experienced and well qualified and we are proud of our achievements both in and out of the classroom. 

Parents have a significant role to play in the success of Tredegar Community School and we encourage parents to play an active role in the learning experience of their children. This embraces support for the school rules, high expectations of work, attendance and the willingness to monitor progress and achievement. Every pupil at the school is seen as an individual and we respect and value these characteristics in order to encourage tolerance and understanding of each other. Simply our aim is to provide a positive, caring and safe environment in which pupils can grow and flourish during their first years of their young adult life.

I hope that your child will play a full and active role in school life and thoroughly enjoy their time at the school.

Again a very warm welcome – with your support we will achieve the very best for your child.

Mrs Carol Morgans

Headteacher

/

Ar ran y Corff Llywodraethwyr, athrawon a staff Ysgol Gymunedol Tredegar, mae'n bleser gennym ymestyn croeso cynnes i bawb ohonoch. Mae'r wefan yma'n dweud llawer am Ysgol Gymunedol Tredegar, sut y cafodd ei threfnu, yr hyn a gynigiwn a'r hyn a ddisgwyliwn gan ein disgyblion. Gobeithiaf y byddwch yn cael yr wybodaeth yn ddefnyddiol. Rydym yn ysgol ofalgar sy'n disgwyl safonau uchel o ran gwaith, ymddygiad, presenoldeb ac ymddygiad. Ein prif ffocws yw sicrhau fod pob disgybl yn cyflawni eu potensial llawn dan arweiniad a gofal staff.

Mae awyrgylch yr ysgol yn gynnes a chyfeillgar. Mae gennym gyfleusterau ardderchog ac yn cynnig dewis eang o weithgareddau allgwriciwlaidd boed yn chwaraeon, cerddorol, diwylliannol neu hamdden. Mae'r gweithgareddau hyn yn cyfoethogi profiad disgyblion ac yn cyfrannu at y brsoes ddysgu. Mae'r staff addysgu yn brofiadol a gyda chymwysterau da a rydym yn falch o'n llwyddiannau tu mewn a thu allan i'r ystafell ddosbarth.

Mae gan rieni rôl bwysig yn llwyddiant Ysgol Gymunedol Tredegar a rydym yn annog rhieni i gymryd rhan weithgar ym mhrofiad dysgu eu plant. Mae hyn yn cofleidio cefnogeath i reolau'r ysgol, disgwyliadau uchel am waith presenoldeb a'r parodrwydd i fonitro cynnydd a chyrhaeddiad. Gwelir pob disgybl yn yr ysgol fel unigolyn ac rydym yn parchu a gwerthfawrogi'r nodweddion hyn er mwyn annog goddefgarwch a dealltwriaeth o'n gilydd. Yn syml, ein nod yw darpar amgylchedd cadarnhaol, gofalgar a diogel lle gall disgyblion dyfu a ffynnu yn ystod blynyddoedd cyntaf eu bywyd fel oedolion ifanc.

Gobeithiaf y bydd eich plentyn yn chwarae rôl lawn ac egniol ym mywyd yr ysgol ac yn mwynhau eu cyfnod yn yr ysgol.

Unwaith eto croeso cynnes iawn - gyda'ch cefnogaeth chi byddwn yn cyflawni'r gorau oll i'ch plentyn.

Mrs Carol Morgans

Pennaeth

Contact Details

Contact Address:
leisure centre stable lane Tredegar
Tredegar
np22 4bh
(National Office)
Phone Number:
01495 723551
Email Address:
[javascript protected email address]
Website URL:
www.tredegarschool.co.uk

Opening Hours

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.