Welcome to the BYG! Please sign up or login

Recent Articles

View all »

Latest Poll

What do you think of the BYG?

Want to have your say? Log in to cast your vote

Archives »

Turnaround Project - Blaenau Gwent & Caerphilly / Prosiect Turnaround, Blaenau Gwent a Chaerffili

Turnaround Project - Blaenau Gwent & Caerphilly / Prosiect Turnaround, Blaenau Gwent a Chaerffili

The project is a fully funded intensive programme running in Rhondda Cynon Taff, Merthyr Tydfil, Newport, Monmouthshire, Torfaen, Caerphilly and Blaenau Gwent. We use a cognitive behavioural approach to support disengaged young people as they strive to end their misuse and abuse of drugs and alcohol.

The project runs up to 25 hours per week for 11 weeks, with the aim of supporting young people back into mainstream education, training or employment. We engage the young people in a programme for change focusing on issues such as anger management, motivation, self-esteem, life skills and basic skills. The cognitive behavioural approach challenges young peoples thinking, attitudes and beliefs which impact on their intake of substances.

Criteria:

The main criterion for a young person aged 14 – 18 / 18 - 25 to be referred is:

 They have been involved in substance misuse,
 May have been involved in offending behaviour linked to their substance misuse,
 Have expressed a wish to change.

Contact Details for the 14-18 year old’s Projects:
Caerphilly and Blaenau Gwent (based in Caerphilly):

Project Manager:    Rhiannon Russell-Jones
Mobile number         07717813655
Office number          02920 883042
rrussell-jones@cfbt.com

Contact Details for the 18-25 year old’s Project:
Caerphilly and Blaenau Gwent (based in Caerphilly):

Project Manager:    Klair Rowland
Mobile number         07717580096
Office number          02920 888037
krowland@cfbt.com

/

Mae'r prosiect hwn yn rhaglen ddwys a gyllidir yn llawn sydd yn rhedeg yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Casnewydd, Sir Fynwy, Torfaen, Caerffili a Blaenau Gwent. Defnyddiwn ddull ymddygiad gwybyddol i gefnogi pobl ifanc ddatgysylltiedig wrth iddynt geisio dileu eu camddefnydd o gyffuriau ac alcohol. .

Mae'r prosiect yn rhedeg am hyd at 25 awr yr wythnos am 11 wythnos, gyda'r nod o gefnogi pobl ifanc yn ôl i addysg brif ffrwd, hyfforddiant neu gyflogaeth. Rydym yn ymgysylltu'r bobl ifanc mewn rhaglen ar gyfer newid, gan ganolbwyntio ar faterion megis rheoli dicter, cymhelliant, hunan-barch, sgiliau bywyd a sgiliau sylfaenol. Mae'r dull gweithredu ymddygiad gwybyddol yn herio syniadau, agweddau a chredoau pobl ifanc sy'n effeithio ar eu defnydd o sylweddau .

Meini Prawf:

Y prif feini prawf i atgyfeirio person ifanc 14-18/18-25 yw:

Ymwneud â chamddefnyddio sylweddau,
Gallant fod wedi ymwneud ag ymddygiad troseddu yn gysylltiedig â'u camddefnydd o sylweddau,
Mynegi dymuniad i newid.

Manylion cyswllt ar gyfer Prosiectau 14-18 oed:
Caerffili a Blaenau Gwent (seiliedig yng Nghaerffili):

Rheolwr Prosiect: Rhiannon Russell-Jones
Rhif symudol 07717813655
Rhif swyddfa 02920 883042
rrussell-jones@cfbt.com

Manylion Cyswllt ar gyfer y Prosiect 18-25 oed: Caerffili a Blaenau Gwent (seiliedig yng Nghaerffili);

Rheolwr Prosiect: Klair Rowland
Rhif symudol 07717580096
Rhif swyddfa 02920 888037
krowland@cfbt.com

Contact Details

Contact Address:
Unit 5 / Uned 5
St Fagans House / Ty Sain Ffagan
St Fagans Street, / Stryd Sain Ffagan
Caerphilly, / Caerffili
CF83 1SX
(National Office)

Opening Hours

Monday:
9 am - 5 pm
Tuesday:
9 am - 5 pm
Wednesday:
9 am - 5 pm
Thursday:
9 am - 5 pm
Friday:
9 am - 4.30pm

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.